Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở


                   

                                 HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Hôm nay ngày…………..tháng……….năm…………………….......

Tại:………………………………………………………………….......

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (Gọi tắt là bên A)

1/ Họ tên:………………………………………………………….........

- Ngày tháng năm sinh:…………………………………………........

- Chứng minh nhân dân số:…………….cấp ngày:…………….....

- Tại:……………………………………………………………….........

- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………….......

………………………………………………………………………......

BÊN MUA: (Gọi tắt là bên B)

1/ Họ tên:…………………………………………………………........

-Ngày tháng năm sinh:…………………………………………........

-Chứng minh nhân dân số:…………….cấp ngày:…………….....

-Tại:…………………………………………………………………......

-Hộ khẩu thường trú:……………………………………………........


Thiết kế nội thất
Dịch vụ hda

Đây là dịch vụ bổ trợ và có thể kết hợp với dịch vụ đầu tiên để tạo thành một gói dịch vụ hoàn chỉnh hoặc có thể thực hiện độc lập. Sản phẩm đầu ra là bộ hồ sơ thiết kế nội thất để có thể sản xuất, lắp đặt tất cả những thiết bị trong không gian nội thất.

Gói thiết kế nội  thất
Cao cấp
200,000(đ /m2 sàn)
Chuyên nghiệp
150,000(đ /m2 sàn)
Mở rộng
120,000(đ/m2 sàn)
Cơ bản
100,000(đ/m2 sàn)
Tiết kiệm
8000,000(đ/ bộ hồ sơ)
Những văn bản mới nhất Những thủ tục pháp lý

Gói các dự án chính Nhà ở gia đình Nội thất nhà ở